අත්‍යවශ්‍ය සේවා පිලිබදව තවත් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් වෙයි

අත්‍යවශ්‍ය සේවා පිලිබදව තවත් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. ඒ ලංකා සතොස, සමූපකාර තොග වෙළඳ සංස්ථාව, පළාත් සභා යටතේ වන සියලුම සේවා සහ සෞඛ්‍ය සේවයට අදාල සියලු සේවා අත්‍යවශ්‍ය සේවා ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කරමින්.