ප්‍රදේශ කිහිපයක හුදකලා බව ඉවතට

හුදකලා කර තිබූ ප්‍රදේශ කිහිපයක හුදකලා බව ඉවත් කිරීමට කටයුතු කර තිබෙනවා. ඒ පවතින සංචරණ සීමාවලට යටත්වයි.