පළමු සහ දෙවැනි මාත්‍රා සඳහා විවිධ කොවිඩ් එන්නත් මිශ්‍ර කර භාවිතයට කැනඩාවේ අනුමැතිය

ඒ අනුව කොවිඩ් මර්දන එන්නත්කරණයේ දෙවැනි මාත්‍රාව ලෙස වෙනත් එන්නතක් භාවිත කිරීමට අවස්ථාව උදා කරමින් කැනඩාව සිය මාර්ගෝපදේශ වෙනස් කිරීමට පියවර ගෙන ඇත.