පාකිස්තානයේ දුම්රිය අනතුරක්

පාකිස්තානයේ සින්ද් පළාතේ සිදුවූ දුම්රිය අනතුරකින් විශාල පිරිසක් මියගොස් තවත් පිරිසක් තුවාල ලබා තිබේ.