සියලු ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන හෙට සහ අනිද්දා ඇරෙයි

සියලුම ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන තොග වෙළදාම සදහා හෙට සහ අනිද්දා දිනයන්හි දී විවෘත වනවා.