අතිරික්ත එළවළු හා පලතුරු රජයෙන් මිල දී ගැනීමට කැබිනට් අනුමැතිය

ගොවීන්ට අලෙවි කර ගත නොහැකි අතිරික්ත එළවළු හා පලතුරු තොග රජය මඟින් මිලදී ගෙන බෙදා හැරීමට කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය හිමි ව තිබෙනවා.

එලෙස රජය විසින් මිලදී ගන්නා එළවළු හා පලතුරු කොවිඩ් ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථාන, සියලූම රජයේ රෝහල්, ත්‍රිවිධ හමුදාවන් හා අවතැන් කඳවුරු වෙත සහ ජීවනෝපාය අහිමි පවුල්වලට අවශ්‍යතාව පදිරි නොමිලේ ලබාදීමට ද කටයුතු කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා.