අද කොවිඩ් මර්දන එන්නත ලබාදෙන ස්ථාන මෙන්න

අද දිනයේ දිස්ත්‍රික්ක 16ක පිහිටි ස්ථාන 116 කදී කොවිඩ් මර්ධන එන්නත ලබාදීමේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වනවා. ඒ අනුව
කොවිඩ් එන්නත ලබාදෙන ස්ථාන හා දිස්ත්‍රික්ක පහතින්,