ස්පුට්නික් එන්නත් මාත්‍රා 65,000ක් මෙරටට ගෙන එයි

ස්පුට්නික් එන්නත් මාත්‍රා 65,000ක් මෙරටට ගෙන විත් තිබෙනවා. ඒ අතර ස්පුට්නික් එන්නතේ දෙවන මාත්‍රාව ද අන්තර් ගත වන බවයි රාජ්‍ය අමාත්‍ය චන්න ජයසුමන මහතා සදහන් කරන්නේ.