ග්‍රාම නිලධාරී වසම් රැසක හුදකලාභාවය ඉවතට

ග්‍රාම නිලධාරී වසම් රැසක හුදකලාභාවය ඉවත් කිරීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා. ඒ අනුව දිස්ත්‍රික්ක 7කට අයත් ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 26ක් මෙලෙස හුදකලාභාවයෙන් ඉවත් කිරීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා.