රටකින් නිවේදනය කළ වැඩිම දෛනික කොවිඩ් මරණ ගණන

කොවිඩ් වසංගතයේ ආරම්භයෙන් පසු රටකින් නිවේදනය කළ වැඩිම දෛනික කොවිඩ් මරණ ගණන ඊයේ (09) ඉන්දියාවෙන් වාර්තා විය.

එම ගණන 6, 138කි.