නාසයට ඉසින කොවිඩ් මර්දන ඖෂධයක්

චීනයේ නිෂ්පාදිත නාසයට ඉසින කොවිඩ් මර්දන ඖෂධයේ පළමු හා දෙවන අදියරවල සායනික අත්හදාබැලීම් ආරම්භ කර තිබේ.

එම ඖෂධය දැනට වෙළෙඳපොළට නිකුත් කර ඇති එන්නත්කරණ ඖෂධය නවීකරණය කරමින් නිපදවූවක් බවට සඳහන්ය.