ඊයේ පැවැති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී ගනු ලැබූ තීරණ

ඊයේ දිනයේ රැස්වූ අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී ගනු ලැබූ තීරණ කිහිපයක් පහතින්,

May be an image of text
No photo description available.
No photo description available.
No photo description available.
No photo description available.
May be an image of text