රනිල්ගේ නම මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට

පාර්ලිමේන්තුවේ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධුරය පිරවීම සඳහා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ගේ නම යෝජනා කරමින් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව වෙත අද භාරදී තිබෙනවා.