විශ්‍රාමික ජෙනරාල් දයා රත්නායක කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ධූරයට පත් කෙරේ

ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ සභාපතිවරයා ලෙස කටයුතු කළ, විශ්‍රාමික ජෙනරාල් දයා රත්නායක මහතා කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා ලෙස පත් කර තිබෙනවා.