හෙට හුදකලා කෙරෙන ප්‍රදේශ මෙන්න

හෙට අලුයම 04 සිට දිස්ත්‍රික්ක 12 ක ග්‍රාම නිලධාරී වසම් ගණනාවක් හුදකලා කිරීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා. එම හුදකලා කෙරෙන ප්‍රදේශ පහතින්,