ප්‍රදේශ රැසකට හෙට සහ අනිද්දා ජල සැපයුම අත් හිටුවයි

අතවශ්‍ය නඩත්තු කටයුත්තක් හේතුවෙන් හෙට සහ අනිද්දා දෙදින ප්‍රදේශ කිහිපයකට ජල සැපයුම අත් හිටුවන බව ජාතික ජල සම්පදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය සදහන් කරනවා.

ඒ අනුව මෙලෙස ජල සැපයුම අත් හිටුවනු ලබන ප්‍රදේශ පහතින්,