පොසොන් පොහොය නිමිත්තෙන් සිරකරුවන් 93 දෙනෙකු සඳහා ජනාධිපති සමාව

පොසොන් පොහොය නිමිත්තෙන් අද දිනයේ සිරකරුවන් 93 දෙනෙකු සඳහා ජනාධිපති සමාව හිමිව තිබෙනවා. මේ අතර LTTE සැකකරුවන් 16 දෙනෙකු ද වන බවයි වාර්තා වන්නේ.