අද කොරෝනා මර්දන එන්නත්කරණය සිදු කෙරෙන මධ්‍යස්ථාන මෙන්න

අද කොරෝනා මර්දන එන්නත්කරණය දිවයින පුරා මධ්‍යස්ථාන 151 කදී සිදු කෙරෙනවා. අදාල මධ්‍යස්ථාන පහතින්,