රටේ සියලුම ප්‍රදේශවල හුදකලා බව ඉවතට

අද (31) උදෑසන සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි තවත් ප්‍රදේශයකට පනවා තිබු හුදකලා බව ඉවත් කර තිබේ.

ඒ අනුව මේ වන විට හුදකලා කර තිබු සියලු ප්‍රදේශ හුදකලා බවින් ඉවත් කර ඇති බව යුද හමුදාපතිවරයා සඳහන් කළේය.