හදිසි නීති රෙගුලාසිවලට අදාළ විවාදය අද

හදිසි නීති රෙගුලාසිවලට අදාළ ප්‍රකාශනය අද දිනයේ පැවැත්වීමට නියමිතව තිබෙනවා.

ඒ අනුව, ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් පසුගිය 30 වනදා පනවන ලද හදිසි නීති රෙගුලාසිවලට අදාළ ප්‍රකාශනය සඳුදා පෙරවරු 10.00 සිට පස්වරු 4.30 දක්වා විවාදයට ගැනීමෙන් අනතුරුව සම්මත කරගැනීමට නියමිතව තිබේ.