සැප්තැම්බර් 11 ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයට අදට වසර 20ක්

අමෙරිකාවේ වොෂින්ටන් සහ නිව්යෝර්ක් නගර ඉලක්ක කරමින් එල්ල වූ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයට අදට වසර 20ක් සපිරේ.