බ්‍රිතාන්‍යයේ දරුවන්ටත් කොවිඩ් එන්නත්

බ්‍රිතාන්‍යයේ වයස අවුරුදු 12 සිට 15 දක්වා ළමුන්ට කොවිඩ් ප්‍රතිශක්තිකරණ එන්නත ලබාදීම ආරම්භ කර ඇත.