දිස්ත්‍රික්ක 23 ක මධ්‍යස්ථාන 231 කදී කොවිඩ් මර්දන එන්නත්කරණය අදත්

අද දිනයේ දිස්ත්‍රික්ක 23 ක මධ්‍යස්ථාන 231 කදී කොවිඩ් මර්දන එන්නත්කරණය සිදු කරන බව සෞඛ්‍ය අංශ සදහන් කරනවා.