පාරිභෝගික අධිකාරියේ (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත සම්මතයි

අද පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියේ සංශෝධිත පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත වී තිබෙනවා. මේ අනුව පාලන මිලට වඩා වැඩි මිලට භාණ්ඩ අලෙවි කරන වෙළෙදුන්ට පනවන දඩය ඉහළ දැමීමට මේ අනුව අවසර හිමිවනු ඇති.