ආසාදිතයින් 878 ක්

අද මේ වන විට කොවිඩ්-19 ආසාදිත රෝගීන් 878ක් වාර්තා වී තිබෙනවා.

May be an image of text that says "රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව அரசாங்க தகவல் திணைக்களம் Department of Government Information 2021.09.22 ප්‍රවෘත්ති නිවේදනය ප්‍රධාන කර්තෘ/ ප්‍රවෘත්ති කර්තෘ අධ්‍යක්ෂ (ප්‍රවෘත්ති) ප්‍රවෘත්ති කළමනාකරු වෙබ අඩවි කර්තෘ යාවත්කාලීන කිරීම 18.10 නිවේදන අංක නිකුත් කරන ලද වෙලාව 966/2021 18.10: ආසාදිතයින් සංඛ‍යයාව නිවේදනය අද 2021 සැප්තැම්බර් 22 මේ දක්වා තහවුරු කරන ලද කොව්ඩ් 19 ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව මෙසේය. තහවුරු කරන ලද මුළු සංඛ්‍යාව අද අලුතින් වාර්තා සංබ්‍යාව -පළමු වටය (අලුත් අවුරුදු කොව්ඩ් පොකුර 507330 එකතුව 878 508208 Dmn' Ium මොහාන් සමරනායක රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ආාවළා කොලව0 ලංකාව. +9411)2515759 www.news.lk"