අධිකරණ ඇමති අටමස්ථානාධිපති නාහිමියන් බැහැ දකී

අධිකරණ ඇමති ඊයේ අටමස්ථානාධිපති නාහිමියන් ඇතුළු මහා සංඝරත්නය බැහැ දැක ආශිර්වාද ලබා ගත්තා.. ඒ පිළිබද නිවේදනය පහතින්,