සාහිත්‍ය සඳහා වූ නොබෙල් ත්‍යාගය ටැන්සානියානු ජාතික අබ්දුල්රසාක් ට

සාහිත්‍ය සඳහා වූ නොබෙල් ත්‍යාගය ටැන්සානියානු ජාතික අබ්දුල්රසාක් ගුර්නා ට හිමිවී තිබේ.

සාහිත්‍ය සඳහා වූ නොබෙල් ත්‍යාගය ප්‍රධානය කරනු ලබන්නේ ස්විඩිෂ් ඇකඩමිය යි.