8,790ක් සුවය ලබයි

කොවිඩ් ආසාදිතයින් 8,790ක් අද දිනයේ සුවය ලබා තිබේ.