ආගමන විගමන දෙපාර්තුමේන්තුවෙන් නිවේදනයක්

Share

ආගමන විගමන දෙපාර්තුමේන්තුවෙන් සිය සේවාලාභින් වෙත විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. අදාල නිවේදනය පහතින්,

No photo description available.

Read more

Local News