ආගමන විගමන දෙපාර්තුමේන්තුවෙන් නිවේදනයක්

ආගමන විගමන දෙපාර්තුමේන්තුවෙන් සිය සේවාලාභින් වෙත විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. අදාල නිවේදනය පහතින්,

No photo description available.