අන්තර් පළාත් සංචරණ සීමා ඔක්තෝබර් මස 31 වනදා ඉවත් කිරීමට තීරණයක්

Share

අන්තර් පළාත් සංචරණ සීමා ඔක්තෝබර් මස 31 වනදා ඉවත් කිරීමට නියමිත බව යුද හමුදාපති ජෙනරාල්, ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා සදහන් කරනවා.

Read more

Local News