අන්තර් පළාත් සංචරණ සීමා ඔක්තෝබර් මස 31 වනදා ඉවත් කිරීමට තීරණයක්

අන්තර් පළාත් සංචරණ සීමා ඔක්තෝබර් මස 31 වනදා ඉවත් කිරීමට නියමිත බව යුද හමුදාපති ජෙනරාල්, ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා සදහන් කරනවා.