සිංගප්පුරුව කොවිඩ් සීමා දීර්ඝ කිරීමේ තීරණයක

දෛනික කොවිඩ් ආසාදිතයින් සහ මරණ ගණන වැඩිවීම හේතුවෙන් කොවිඩ් -19 සීමා තවත් මාසයකින් දීර්ඝ කිරීමට සිංගප්පුරුව තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වෙයි.