කොවිඩ් රෝගීන් සඳහා ඖෂධ කරලක්

Share

කොවිඩ් රෝගීන් සඳහා පළමුවරට ඖෂධ කරලක් සඳහා අනුමැතිය දීමට එක්සත් රාජධානියේ ඖෂධ නියාමන ආයතනය තීරණය කර ඇත.

Read more

Local News