කෑගල්ල, හත්නාගොඩ ප්‍රදේශයේ නායයෑමක්

Share

කෑගල්ල, හත්නාගොඩ ප්‍රදේශයේ නිවසක් මතට පස් කන්දක් කඩාවැටීමෙන් එහි සිටි දෙදෙනෙකු අතුරුදන්ව ඇති බව වාර්තා වේ.

Read more

Local News