කෑගල්ල, හත්නාගොඩ ප්‍රදේශයේ නායයෑමක්

කෑගල්ල, හත්නාගොඩ ප්‍රදේශයේ නිවසක් මතට පස් කන්දක් කඩාවැටීමෙන් එහි සිටි දෙදෙනෙකු අතුරුදන්ව ඇති බව වාර්තා වේ.

Previous articleඅද එන්නත් ලබාදෙන ස්ථාන
Next articleරථ වාහන දඩ මුදල් ගෙවීම සඳහා ලබා දී ඇති සහන කාලය මේ මස 14 න් අවසන්