ඉන්දීය T20 කණ්ඩායමට නව නායකයෙක්

ඉන්දීය 20යි 20 කණ්ඩායමේ නව නායකයා ලෙස රෝහිත් ෂර්මා පත්කර ඇති බව වාර්තා වේ.