රුසියානු සමූහාණ්ඩුවේ ආරක්ෂක මණ්ඩල ලේකම් සහ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අතර හමුවක්

රුසියානු සමූහාණ්ඩුවේ ආරක්ෂක මණ්ඩල ලේකම් සහ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අතර හමුවක් පැවැත්වුණා.

එහිදී දෙරට අතර ආර්ථික හා දේශපාලන කරුණු සම්බන්ධයෙන් දෙපාර්ශවය සාකච්ඡා කර තිබෙනවා.