මෙරට වයස අවුරුදු 20 ට වැඩි සියලු දෙනාට බූස්ටර් එන්නත ලබා දීමට තීරණය කරයි

බූස්ටර් එන්නත

අවුරුදු 20 ඉක්මවූ මෙරට පුරවැසියන් සඳහා බූස්ටර් එන්නත ලබා දීමට තීරණය කළ බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතා පවසනවා.