ඉන්දුනීසියා මුහුදේ භූ කම්පනයක්

ඉන්දුනීසියාවේ ජාවා දූපත් ආශ්‍රිතව භූ කම්පනයක් ඇති වී තිබෙනවා.

මෙම භූ කම්පනය රිච්ටර් මාපකයේ ඒකක 6.7ක ප්‍රභලත්වයක් සටහන් කර තිබුණු බව වර්තා වනවා.

භූ කම්පනයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට සුනාමි අවදානමක් නොමැති බව භූ විද්‍යා හා පතල් කැනීම් කාර්යංශය පවසනවා.

.