ඩෙංගු රෝගීන් සීඝ්‍ර ලෙස ඉහළට

දිවයින පුරා ඩෙංගු රෝගය යළිත් සීඝ්‍ර ලෙස වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරන බව ජාතික ඩෙංගු මර්ධන ඒකකය පවසයි.

ගතවූ සතිය තුළ පමණක් ඩෙංගු රෝගීන් 733 දෙනෙකු හඳුනාගෙන ඇති බව වාර්තා වේ. මේ වසරේ ගතවූ කාලය තුළ ඩෙංගු රෝගීන් 733 දෙනෙකු හඳුනාගෙන ඇත.