බලපිටියෙන් ගාලු පාර වැසෙයි

ගාලු පාර

විරෝධතාවයක් හේතුවෙන් බලපිටිය ප්‍රදේශයෙන් ගාලු පාර සම්පුර්ණයෙන්ම අවහිර වී ඇත.

ඒ හේතුවෙන් රථවාහන ධාවනයටද බාධා එල්ල වී ඇත.