පාර්ලිමේන්තුවේ කටයුතු යළි ඇරඹේ

පාර්ලිමේන්තුව

උණුසුම් තත්ත්වයක් හේතුවෙන් විනාඩි 10 කට කල් තැබූ පාර්ලිමේන්තුවේ කටයුතු යළි ඇරඹේ.