බහාලුම් ප්‍රවාහන ගාස්තු 65% කින් ඉහළට

බහාලුම් ප්‍රවාහන ගාස්තු අද සිට 65% කින් ඉහළ දැමීමට සමස්ත ලංකා බහාලුම් ප්‍රවාහන රථ හිමියන්ගේ සංගමය තීරණය කර ඇත.