පාර්ලිමේන්තුව විනාඩියක් නිහඬ වෙයි

පාර්ලිමේන්තුව

2019 පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයෙන් මියගිය අය සිහිපත් කරමින් පාර්ලිමේන්තුව විනාඩියක නිශ්ශබ්දතාවයක් පැවැත්වීමට අද (21) කටයුතු කළා.