පාර්ලිමේන්තුව කල්තබයි

පාර්ලිමේන්තුව

ඇතිවූ උණුසුම් තත්ත්වය හේතුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ කටයුතු මද වෙලාවකට කල් තැබීමට තීරණය කර ඇත.