මානව හිමිකම් කොමිසම ඉදිරිපිට විරෝධතාවයක්

මානව හිමිකම් කොමිසම ඉදිරිපිට පොලිස්පතිට විරෝධය පළකරමින් විරෝධතාවයක් පැවැත්වේ.