අන්තරේ පා ගමන යළි ගාලුමුවදොර දක්වා ගමන් ආරම්භ කරයි

අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලීය ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලයේ පා ගමන මේ වන විට යළිත් විජේරාමේ පිහිටි අගමැති නිවසේ සිට ගාලුමුවදොර දක්වා ගමන් ආරම්භ කර ඇත.