මෙරට විශාලතම වර්ජනය ඇරඹේ – කඩ සාප්පු වසා දමයි

සාමාන්‍යයෙන් කොවිඩ් ඇඳිරිනීතිය සමයේත් බොහෝ වෙළඳසැල් එක ලෑල්ලක් ඇරලා හෝ භාණ්ඩ අලෙවි කළා.

නමුත් අද බොහෝ වෙළඳසැල් වහලා දාලයි තිබුණේ.

රටේ සෑම ප්‍රදේශයකම නගර පාලුවට ගිහින්.

ඒ අද ක්‍රියාත්මක වෘත්තීය සමිති වර්ජනයට සහය පළකරමින්.