කොග්ගල නිදහස් වෙළඳ කලාපයේ සේවකයින් විරෝධතාවක

ගාල්ල කොග්ගල නිදහස් ආයෝජන වෙළඳ කලාපයේ සේවක සේවිකාවන් විශාල පිරිසක් ද ආණ්ඩුවට විරෝධය පළකරමින් උද්ඝෝෂණයේ නිරත වුණා.

පැය කිහිපයක් මෙම විරෝධතාවය පැවතීම නිසා ගාල්ල මාතර ප්‍රධාන මාර්ගය රථවාහන ගමනාගමනයටද බාධා එල්ල වුණා.