රාජ්‍ය ඖෂධ නිෂ්පාදන සංස්ථාවෙන් ලිවොතයිරෝක්සින් ඖෂධය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට

තයිරොයිඩ ග්‍රන්ථියේ රෝගාබාධවලින් පෙලෙන රෝගීන් සුලභව ලබා ගන්නා ලිවොතයිරෝක්සින් (LEVOTHYROXINE 50 ug) ඖෂධය, රාජ්‍ය ඖෂධ නිෂ්පාදන සංස්ථාවේ (SPMC) නිෂ්පාදනයක් ලෙස වෛද්‍ය සැපයුම් ඒකකයට (27) ලබා දෙන ලදී.

ඇසුරුම්ගත පෙති ලෙස (blister pack) ඖෂධය ලබා දීම විශේෂ ලක්ෂණයකි. මෙතෙක් කලක් රජයේ රෝහල්වලින් සිදු කෙරුනේ තොග ලෙස ආනයනය කල ලිවොතයිරෝක්සින් රෝහල් ෆාමසියෙන් කවරයකට දමා රෝගීන්ට ලබා දීමයි.

රාජ්‍ය ඖෂධ නිෂ්පාදන සංස්ථාවේ නිලධාරීන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය ගරු මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන මහතාට ඖෂධය පිළිගැන්වූ අතර හෙතෙම එය වෛද්‍ය සැපයුම් ඒකකයට ලබා දෙන ලදි.