නිදහස් අරගලයේ සමගි පා ගමන සිව්වන දිනටත් ගමනේ

සමගි පා ගමන අද සිව්වන දිනටත් ගමන් ආරම්භ කළා.
ඒ වරකාපොළ දංඕවිට ප්‍රදේශයෙන්.