ඖෂධ වර්ග 60ක මිල ඉහළට

ඖෂධ

ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය සිය පනත යටතේ නව ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ඖෂධ වර්ග 60ක මිල 40%කින් ඉහළ නැංවීමට තීරණය කර ඇත.

සම්පුර්ණ ඖෂධ ලැයිස්තුව පහතින්,